Adatkezelési szabályzat

 

Az adatkezelő neve: Szinapszis Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató)

Az adatkezelő címe: 4026 Debrecen, Csemete u. 20.

Elérhetőség: szinapszis@szinapszis.hu

 

Az adatkezelés megnevezése: Adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján, valamint a tanulmányaink letöltéséhez szükséges űrlap kitöltése esetében.

 

Az adatkezelés jogalapja, alapelvek az adatkezelés során 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§-a alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

 

A felhasználó a különleges adatainak kezeléséhez az írásbeli hozzájárulást az „Adatkezelési szabályzat” elolvasását és elfogadását követően adhatja meg.

 

Személyes adat akkor kezelhető, ha

  • ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
  • azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6.§ (3) bekezdése alapján 16 év alatti kiskorú felhasználó adatkezelési hozzájárulásának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges, 16. életévét betöltött kiskorú érintett esetében nem szükséges. Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

 

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Az érintettet - egyértelműen, közérthetően és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

  • felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
  • pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
  • tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos. A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból - az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül - harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor. Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
  • A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve;
  • A Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló, az 1998. évi VI. törvénnyel kihirdetett Egyezmény;
  • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
  • A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény.

 

A kezelt adatok köre:

 

A felhasználó által kötelezően megadott adatok: vezeték és keresztnév, e-mail cím, cégnév, cím, pozíció, telefonszám.

 

Az adatkezelés célja: A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása a „Publikációk” szolgáltatásból történő letöltések igénybevételéhez, a vonatkozó űrlap kitöltéséhez. Az adatokat a Szolgáltató felhasználhatja statisztikai célokra és kutatási információk továbbításának céljából. Az adatok ilyen célú felhasználását a felhasználó – leiratkozással – megtilthatja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

 

Az adatkezelés időtartama: A felhasználó által kötelezően, vagy önkéntesen megadott adatokat a Szolgáltató addig jogosult kezelni, amíg a Szolgáltató által biztosított leiratkozási lehetőséggel a felhasználó nem él. (A felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 5 munkanapon belül a Szolgáltató törli az adatokat. Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon a Szolgáltató az adatok törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti).

 

A személyes adatok törlése: A felhasználó saját személyes vagy különleges adatainak törlési igényét e-mailben az szinapszis@szinapszis.hu címre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat. Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre.

 

Adatfeldolgozók megnevezése és címe: Hetzner Online GmbH. (Industriestrasse 25, 91710 Gunzenhausen, Deutschland), Amarone Kft. (1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 112.), NOOP It Services Kft. (4027 Debrecen, Egyetem sugárút 32. 5. em. 18.).

 

Adatfeldolgozás megnevezése: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése.

 

Adatbiztonsági intézkedések: A személyes adatokat az Európai Unió területén a Hetzner Online GmbH. tulajdonában lévő szervereken tároljuk. A szervert a tulajdonostól a szerver hosztolását végző Amarone Kft. bérli. A felhasználó által megadott valamennyi adatot (személyes és különleges adat) a Szolgáltató biztonságos, elzárt szerveren tárolja. A meg adott adatokat az adatkezelés, -feldolgozás során kizárólag egyedi, korlátozott („admin”) hozzáféréssel rendelkező, a Szolgáltató alkalmazásában álló fejlesztők, webmesterek ismerhetik meg.

 

Adattovábbítás: A Szolgáltató tájékoztatja a felhasználót és a hozzájárulását kéri, amennyiben az adatait harmadik személy részére továbbítja. Az adattovábbításról a Szolgáltató nyilvántartást vezet.

 

Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége: A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.
 

A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban: Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a szinapszis@szinapszis.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.

 

Adatkezelési nyilvántartási azonosítója: 40110

 

Jogérvényesítési lehetőségek: A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi es Információszabadság Hatóság elnöke segítségét is (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi es Információszabadság Hatóság elnöke, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Postacím: 1530  Budapest, Pf.: 5.). További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársat az info@szinapszis.hu e-mail címen.